1394/04/03اولین محموله زنجیرهای صنعتی مورد نیاز صنایع کشور از کشور چین وارد بندرعباس گردید.